Regulamin

Ośrodek Szkolenia Kierowców JEDYNKA
(nr zezwolenia 00900862 wydany przez Urząd Miasta Zielona Góra)

1. Poziom szkolenia
Ośrodek zapewnia fachowe i rzetelne szkolenie teoretyczne oraz praktyczne zakończone egzaminem wewnętrznym prowadzone przez instruktorów nauki jazdy.

2. Kursant
2.1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kat. B zwana dalej kursantem, może rozpocząć szkolenie po – dostarczeniu numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – ukończeniu 17 lat i 9 miesięcy – dostarczeniu karty przeprowadzonych zajęć – jeżeli kursant rozpoczął szkolenie w innym ośrodku szkolenia kierowców – uiszczeniu opłaty za kurs prawa jazdy( w całości lub ratach- Pkt.4/2)
2.2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, która nie zaliczyła kolejnych egzaminów państwowych, przed rozpoczęciem jazd uzupełniających , dostarcza do Ośrodka numer PKK
2.3. Po spełnieniu warunków o których mowa w pkt. 2.1. i 2.2., Kierownik Ośrodka dokonuje wpisu kursanta do rejestru prowadzonych zajęć oraz wydaje imienną kartę przeprowadzonych zajęć.

3. Opłata za kurs

3.1. Opłata za kurs i jazdy uzupełniające są zgodne z cennikiem Ośrodka.

3.2. Opłata za kurs może być dokonana w całości w dniu wpisu do rejestru prowadzonych zajęć lub w trzech ratach (I rata przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, następna rata po zakończeniu szkolenia teoretycznego i kolejna do 10-tej godziny szkolenia praktycznego, wysokość I raty wynosi nie mniej niż 450,00 zł.Brak wpłaty powoduje przerwanie szkolenia.

3.3. Kursant, jest zobligowany do ukończenia kursu prawa jazdy w przeciągu 6 miesięcy od dnia 1 wykładu teoretycznego. Po tym okresie koszt nie wyjeżdżonych godzin jazd praktycznych może ulec przewartościowaniu, ze względu na zmienne koszty kursów prawa jazdy prowadzone przez Ośrodek.

3.4. Opłaty za jazdy uzupełniające mogą być dokonane po każdej odbytej godzinie szkolenia lub z góry za uzgodnioną ilość godzin, zgodnie z ustaleniem z instruktorem prowadzącym.

4. Przebieg szkolenia
4.1. Szkolenie teoretyczne odbywa się w Ośrodku Szkolenia Kierowców przy ul. Malczewskiego 71 w Zielonej Górze w terminach wyznaczonych przez Kierownika Ośrodka.
4.2. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego kursant rozpoczyna szkolenie praktyczne. Szkolenie praktyczne odbywa się z instruktorem wskazanym przez Kierownika Ośrodka. Instruktor ten nazywa się instruktorem prowadzącym.
4.3. Szkolenie praktyczne odbywa się dwa razy w tygodniu. Godzina oraz miejsce rozpoczęcia szkolenia jest uzgadniana z instruktorem prowadzącym telefonicznie lub osobiście.
4.4. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez kursanta powinno nastąpić co najmniej 1 dzień przed zaplanowanym szkoleniem. Niedopełnienie tego wymogu skutkuje obciążeniem kursanta równowartością godziny szkolenia praktycznego, zgodnie z cennikiem Ośrodka.
4.5. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez instruktora prowadzącego powinno nastąpić co najmniej 1 dzień przed zaplanowanym szkoleniem. Niedopełnienie tego obowiązku zobowiązuje instruktora prowadzącego do przeprowadzenia dodatkowej godziny szkolenia praktycznego bez pobrania opłaty od kursanta.
4.6. Niedotrzymanie warunków, o których mowa w pkt. 4 , może nastąpić tylko w przypadku awarii samochodu szkoleniowego.

5. Zakończenie  lub przerwanie szkolenia
5.1. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego OSK przekazuje PKK.
5.2. Kursant może przerwać szkolenie w dowolnym momencie szkolenia i odebrać swoje dokumenty – kartę przeprowadzonych zajęć .

Kierownik Ośrodka Szkolenia
Piotr Fieńko